105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
11 listopada 2019 - poniedziałek | Imieniny: Marcina, Batłomieja, Teodora

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Tomek Dudkiewicz

Dżem Mydło Powidło
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
11 listopada 2019 - poniedziałek | Imieniny: Marcina, Batłomieja, Teodora
11 listopada 2019 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

Konkurs FreeTime


Regulamin Konkursu „FreeTime”

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs FreeTime (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Muzyczne Radio Sp. z o.o. ( zwane dalej Radiem ) z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 45/1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000080704, przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 611-24-01-440, regon 231065816.

 2. Fundatorem nagród jest Partner Konkursu.

 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca użytkownikiem jednej z sieci komórkowych GSM, prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

 5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Uczestniku Konkursu, należy przez to rozumieć każdą osobę spełniająca warunki określone w pkt 3. niniejszego paragrafu.

 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia Konkurs trwa od dnia 16.09.2019 do dn 21.09.2019 ( finał konkursu w dniu 21.09.2019 ).

 

3. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Radio powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Radio. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

4. Nagrody i Partnerzy Konkursu

  1. Nagrody i Partner Konkursu :

- nagrodą w Konkursie jest voucher na 10 minutowy przelot widokowy helikopterem (start na terenie Lake Hill w Sosnówce) do wykorzystania w terminie do 15 marca 2020 r. (Voucher obejmuje: 10 minutowy przelot helikopterem nad Karkonoszami dla trzech osób).

 

 • nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości.

 • Radio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród. Odpowiedzialność z tytułu jakości wykonanych usług spoczywa na Partnerze Konkursu.

 

Partner konkursu:


Wekter Sp. z o. o Spółka Komandytowa

 

5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Konkurs przebiega w trzech etapach:

  a) zgłaszania chęci udziału w Konkursie,

zgłaszanie – wysłanie SMS na numer 72601 w treści którego należy wpisać słowo kluczowe: na początku smsa freetime oraz swoje imię, nazwę miejscowości w której mieszkasz i interesującą odpowiedź na pytanie Kogo i dlaczego zabierzesz na lot helikopterem ? .

Treść takiego SMSa (zgłoszenia) nie powinna przekroczyć 160 znaków włącznie ze spacjami (1 wiadomość SMS). Wysłanie SMS’a o treści opisanej w niniejszym punkcie regulaminu powoduje przystąpienie do Konkursu.

 

b) eliminacji uczestników do finału,

eliminacje - wyłanianie uczestników Konkursu przez prowadzącego program na podstawie (w jego ocenie) najciekawszych odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie poprzedzającym

 

c) finału Konkursu i wygranie nagrody

finał – wejścia antenowe z uczestnikami Konkursu wyłonionymi w drodze eliminacji, w których wygrywają oni nagrody. Wejścia antenowe odbywają się w godz. 10.00 do 14.00 w dniach wskazanych w paragrafie 2.

 

1.a. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez wysłanie pod numer 72601 wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane na antenie Radia informacje zawarte w punkcie 1a) niniejszego paragrafu. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS nie ma znaczenia.

 

1.b. Poprzez eliminację rozumie się wybór przez prowadzącego spośród nadesłanych zgłoszeń jednego numeru telefonu, z którym następnie nawiązywane jest połączenie telefoniczne ze studia emisyjnego Radia. Prowadzący dokonując wyboru spośród nadesłanych SMS’ów kieruje się nadesłaną odpowiedzą oraz miejscem zamieszkania Uczestnika.

 

1.c. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem prowadzący będzie oczekiwał za każdym razem 30 sekund od usłyszenia pierwszego sygnału. Jeżeli uczestnik odbierze telefon, spełnia warunki regulaminu i nie przerwie połączenia po wejściu na antenę wygrywa nagrodę. Przerwanie połączenia z przyczyn technicznych powoduje jednokrotne powtórzenie procedury uzyskania połączenia. W przypadku, gdy z wybranym uczestnikiem nie będzie można uzyskać połączenia to traci on prawo do nagrody a prowadzący program ponowi procedurę dokonując kolejnego wyboru z listy wszystkich uczestników Konkursu. Kolejne wybory będą odbywały się w odstępach czasu nie większych niż 10 minut. Przez nieudaną próbę połączenia należy rozumieć: nieodbieranie połączenia przez co najmniej 30 sekund od pierwszego sygnału, włączenie się poczty głosowej, sygnał zajętości lub brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenia się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki i lub innych niezdefiniowanych). W wypadkach wątpliwych ostateczne rozstrzygnięcie należy do Komisji Konkursowej.

2. Każdy SMS bierze udział we wszystkich eliminacjach Konkursu niezależnie od dnia, w którym został przysłany do Radia.

3. Po dotarciu do Radia SMSa, do Uczestnika Konkursu w ciągu godziny wysyłany jest komunikat (za pomocą SMS), informujący o tym, że zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie przygotowanym na potrzeby niniejszego Konkursu.

4. Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu.

5. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS pod podany na antenie Radia numer wynosi 2,46 z VAT, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.

6. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.

7. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Radia.

8. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.

9. Radio powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu Nagrody na antenie. Po każdym finale, przedstawiciel Radia zadzwoni do Zwycięzcy, poinformuje go o warunkach realizacji nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego.

10. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie od Radia SMS-ów zwrotnych zawierających informacje o Konkursie i innych akcjach SMS’ owych organizowanych przez Radio.

11. Obowiązuje zasada, że w jednym cyklu konkursowym Radia i jego Partnera jedna osoba może uczestniczyć tylko jednokrotnie.

W tym wypadku gwarantuje to brak konieczności opodatkowania wygranej w US.

 

 

6. Odbiór nagród

Odbiór vouchera za potwierdzeniem ze skierowaniem dla 2 osób do Partnera konkursu odbywa się w Radiu. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska dwóch osób, danych adresowych oraz danych Pesel celem zarejestrowania zwycięzców w radiowej książce nagród.

 

  1. Realizacja wygranej odbywa się osobiście w siedzibie danego Partnera Konkursu. Warunkiem realizacji nagrody jest posiadanie dokumentu tożsamości i przekazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr Pesel dwóch osób korzystających z pobytu w ośrodkach Fundatora konkursu oraz pokwitowanie odbioru nagrody.

  2. Termin realizacji wygranej do 15.03.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Partnerem Konkursu.

  3. Zwycięzcy są zobowiązani do zastosowania się do informacji o trybie i terminie realizacji wygranej. W przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego paragrafu zwycięzca traci prawo do wygranej.

  4. Nie zgłoszenie się w terminie i miejscu wskazanym przez Radio w celu realizacji wygranej, oznacza wygaśnięcie prawa do wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Radia i Partnera Konkursu.

 

 

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Radia na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 2. Przy zgłaszaniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania zgłaszającej ją osoby oraz dane, które umożliwią jej identyfikację jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji i jej uzasadnienie.

 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Radia.

 

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Radio zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją wygranej. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Radia, jak również uprawnia Radio do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Radio. Z chwilą wysłania SMS’a Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Radio dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Radio informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Radia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będąi przekazane Partnerowi Konkursu w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 3. Radio nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. W szczególności Radio nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

 5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Radia oraz na jego stronie internetowej www.muzyczneradio.com.pl

 7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 8. Radio zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 9. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

 

 

 

REGULACJA RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzyczne Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, Pl. Ks. Kard. Wyszyńskiego 45/1, NIP: 611-24-01-440. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

Jelenia Góra dnia 10.09.2019